Kancelaria świadczy szerowki zakres usług dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym także dla jednostek organizacyjnych, spółek oraz innych podmiotów powołanych lub nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Świadczenie pomocy prawnej dla jednostek samorządu terytorialnego może opierać się na kompleksowej umowie o współpracę, obsłudze samorządu w zakresie określonych dziedzin prawa (np. prawo zamówień publicznych, prawo finansowe) bądź też świadczenia wyspecjalizowanych usług w ramach poszczególnych spraw zlecanych ad hoc.

Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego prowadzona jest w następujących formach:

 • opracowywanie, analizowanie, konsultowanie oraz weryfikowanie projektów pism w bieżącej działalności samorządu (umowy, oferty, porozumienia, upoważnienia, oświadczenia itp.)
 • informowanie pracowników jednostek o zmianach prawnych istotnych z punktu widzenia jednostki
 • sporządzanie informacji prawnych, a także specjalistycznych opinii prawnych
 • udzielanie porad prawnych oraz konsultacji prawnych w bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego
 • obsługa prawna transackji (audyt, opiniowanie oraz przygotowanie umów, weryfikacja kontraktów)
 • udzielanie porad, konsultacji oraz informacji prawnych w sprawach, w których istotne jest zabezpieczenie interesu miasta, gminy, powiatu lub województwa
 • przygotowanie, opiniowanie oraz konsultacja pod względem zgodności z prawem projektów uchwał rady gminy, miasta, powiatu lub sejmiku województwa
 • konsultowanie pod względem formalno-prawnym projektów zarządzeń wójta, prezydenta, burmistrza, starosty czy marszałka województwa
 • obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego we wszelkich fazach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. w szczególności opiniowanie projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, konsultacja regulaminów konkursowych, reprezentowanie zamawiającego we wszystkich fazach postępowania
 • pomoc prawna oraz uczestnictwo w konsultacjach, rokowaniach, negocjacjach prowadzonych przez jednostkę samorządu w celu zawarcia umowy, porozumienia bądź ugody, w tym z innymi podmiotami publicznymi oraz osobami prywatnymi
 • pomoc prawna oraz uczestnictwo w konsultacjach, rokowaniach, negocjacjach prowadzonych przez jednostkę samorządu w celu zawarcia umowy, porozumienia bądź ugody, w tym z innymi podmiotami publicznymi oraz osobami prywatnymi
 • opiniowanie oraz konsultacja z uwagi na zgodność z prawem wszelkiego rodzaju decyzji administracyjnych, aktów prawa miejscowego, zarządzeń, uchwał i innego rodzaju aktów wydawanych przez organy samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa)
 • pomoc prawna w zakresie prowadzonych przez organy samorządu postępowań administracyjnych
 • reprezentowanie jednostek samorządu w postępowaniach cywilnych, sporządzanie pozwów, wniosków oraz wszelkiego rodzaju pism w sprawach cywilnych
 • pomoc prawna oraz reprezentacja jednostek samorządu w sprawach egzekucji należności, w tym w sprawach egzekucji masowych
 • reprezentowanie jednostek samorządu we wszelkich sprawach prowadzonych przed sądami administracyjnymi, przygotowywanie skarg, odpowiedzi na skargi, reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym


 • W przypadku zainteresowania naszą ofertą serdecznie zapraszamy do kontaktu . Po ustaleniu zakresu obsługi prawnej przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.