Kancelaria świadczy usługi związane z ochroną dóbre osobistych. Usługi te obejmują w szczególności:

  • reprezentację w sporach sądowych dotyczących dóbr osobistych,
  • porady prawne oraz doradztwo w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub naruszenia dobra osobistego, w tym także w zakresie zabezpieczenia dowodów,
  • występowanie do osób fizycznych, instytucji oraz innych podmiotów prawa z żądaniem zaniechania naruszeń dobra osobistego,
  • prowadzenie negocjacji oraz reprezentację klientów w ramach prób ugodowych,
  • obrona w procesie o naruszenie dóbr osobistych.

Kancelaria reprezentuje klientów, których dobra osobiste zostały naruszone w postępowaniach sądowych na terenie Poznania oraz w innych sądach na terenie całej Polski.

Dobra osobiste podlegające ochronie

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym dobra osobiste to m.in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania itp. Katalog powyższy nie jest zamknięty i istnieją także inne dobra osobiste, co więcej, nieustannie trwają próby, by objąć ochroną wszelkie dobra osobiste człowieka, także te, które orzecznictwo sądowe jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie uznawało za zasługujące na ochronę.

Środki ochrony dóbr osobistych

W przypadku naruszenia dobra osobistego poszkodowanemu przysługują odpowiednie środki ochrony. Jeśli sprawca naruszenia nie usunie dobrowolnie skutków naruszenia, konieczne może być wystąpienie na drogę procesu cywilnego (poprzez złożenie pozwu w sądzie). Wyrok wydany przez sąd pozwoli zmusić sprawcę naruszenia do odpowiedniego zadożćuczynienia z wykorzystaniem egzekucji sądowej.

Do podstawowych środków ochrony w przypadku naruszenia dóbr osobistych należą:

  • żądanie zaniechania naruszeń,
  • zobowiązanie do usunięcia skutków naruszenia,
  • odszkodowanie,
  • zadośćuczynienie za krzywdę.

Proces o ochronę dóbr osobistych

Postępowania sądowe w zakresie dóbr osobistych najczęściej wymagają przeprowadzenia licznych dowodów oraz opracowania kompleksowej strategii procesowej. Wiele spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych jest sprawami, gdzie obydwie strony są mocno przekonane o swoich racjach. Przykładowo, osoba pomawiająca, będzie się starała wykazać, że przedstawione przez nią informacje są zgodne z prawdą.