Doradztwo w sprawach dotyczących praw konsumenta

Kancelaria prowadzi doradztwo w sprawach dotyczących ochrony praw konsumenta związanych z umowami zawieranymi przez osoby fizyczne w różnych sprawach. Najczęściej przedmiotem naszej ingerencji są sprawy związane z umowami sprzedaży, ale nie tylko.

Transakcje zawierane przez konsumentów w różnych sprawach dotyczących bieżących spraw życia codziennego coraz częściej opiewają na znaczne kwoty. W przypadku, gdy zajdzie sytuacja sporna, nieodzowne może być skonsultowanie się z doradcą prawnym w celu skutecznej ochrony własnych interesów.

Niejednokrotnie sprawy sporne mają także związek z umowami zawieranymi na odległość. W tym przypadku spór często dotyczy możliwości odstąpienia od umowy, odesłania towaru lub zwrotu środków. Wobec coraz bardziej agresywnego marketingu sprzedawców oraz powszechnie występujących nieuczciwych praktyk rynkowych korzystne rozwiązanie dla klienta w takiej sytuacji wymaga niejednokrotnie właściwej analizy oraz przyjęcia odpowiedniej strategii już na samym początku przedsiębranych działań.

Reklamacje i roszczenia o usunięcie wad

W przypadku wystąpienia wad w przedmiotach nabytych przez konsumenta, może on skorzystać z roszczeń z rękojmi lub gwarancji, a także roszczeń przewidzianych w ogólnych przepisach Kodeksu Cywilnego o odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego wykonania umowy. W powyższym zakresie kancelaria oferuje takie usługi jak:

  • analiza najlepszych prawnych dróg postępowania w przypadku wystąpienia wady,
  • ocena możliwości dochodzenia roszczeń oraz symulacja możliwego wyniku sprawy sądowej,
  • pomoc w zakresie szacowania wysokości szkody,
  • przygotowanie pism w zakresie zgłoszenia wad oraz przysługujących nabywcy roszczeń,
  • reprezentacja w negocjacjach z przedsiębiorcą,
  • wytoczenie powództwa i reprezentacja w sporze sądowym, jeśli nie dojdzie do rozstrzygnięcia sprawy w drodze postępowania polubownego.

W przypadku nabycia przedmiotów majątkowych o znacznej wartości niejednokrotnie konieczne jest odpowiednie przygotowanie się do wytoczenia sprawy sądowej. W szczególności konieczne może być precyzyjne oszacowanie wysokości szkody majątkowej oraz wybór najlepszej drogi w zakresie realizacji roszczenia – w grę wchodzić może np. żądanie naprawienia szkody albo obniżenia ceny.

Wady w wykonaniu umów o świadczenie usług

Kancelaria wspomaga klientów także w przypadku roszczeń dotyczących wadliwego wykonania umów innych niż umowy sprzedaży. Najczęściej będą to umowy o świadczenie usług. W przypadku wadliwego wykonania usługi często klient ponosi znaczne straty, które mogą nawet wynieść więcej niż cena zapłacona za usługę.

Jak się przygotować

Kluczowe znaczenie przy realizacji roszczeń dotyczących praw konsumenta ma umowa zawarta z przedsiębiorcą. Analiza jej zapisów jest podstawą do oceny prawnej sprawy.

Niezwykle ważne jest też zabezpieczenie dowodów. W szczególnych przypadkach wskazane może być formalne zabezpieczenie dowodu przez sąd.

W każdym jednak przypadku należy rozważyć profesjonalną analizę sprawy przed podjęciem kroków na własną rękę, tak by nie doszło przykładowo do wygaśnięcia uprawnień z rękojmi lub co gorsza, przedawnienia roszczeń.