Kancelaria świadczy usługi dla osób fizycznych oraz osób prawnych i innych podmiotów w zakresie spraw administracyjnych. Sprawy administracyjne obejmują te wszystkie sprawy, które związane są z działalnością podmiotów administracji, która polega na władczym kształtowaniu obowiązków podmiotów prawa. Choć z punktu klienta nie to jest często najistotniejsze, zwłaszcza, że niektóre sprawy administracyjne pozostają w ścisłym związku i przenikają się chociażby z prawem cywilnym. Doradztwo w zakresie spraw administracyjnych obejmuje zarówno sprawy administracyjne prowadzone przez organy państwowe jak też przez organy samorządu terytorialnego.

Postępowanie przed organami administracji

Kancelaria posiada doświadczenie w kontaktami z organami administracji różnorakich szczebli, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego (gminami, powiatami, województwami).

W zakresie usług świadczonych przez kancelarię oferujemy w szczególności:

 • przygotowywanie odwołań od decyzji organów administracji (w tym odwołań od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta),
 • sporządzenie zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych,
 • przygotowywanie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego,
 • przygotowywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • analiza akt spraw administracyjnych na każdym etapie postępowania,
 • doradzanie w ramach toczących się postępowań administracyjnych,
 • sporządzanie wniosków i reprezentacja w toku spraw o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych,
 • przygotowywanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego,
 • występowanie o wydanie koncesji, zezwoleń i innych decyzji koniecznych do podjęcia działalności gospodarczej w określonym obszarze działalności,
 • uzyskiwanie zaświadczeń od organów administracji niezbędnych w toku innych postępowań,

Obszary prawa administracyjnego

Kancelaria świadczy swoje usługi w wielu obszarach prawa administracyjnego. W szczególności nieobce są nam wszelkie obszary prawa związane z gospodarowaniem nieruchomościami, prawem budowlanym, procesem inwestycyjnym, gospodarowaniem odpadami, udzielaniem zezwoleń i koncecji, wywłaszczaniem nieruchomości, ustalaniem opłat planistycznym i adiacenckich oraz innego rodzaju sprawami.

W toku prowadzenia spraw administracyjnych, opieramy się na obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności przepisach prawa materialnego, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Niezbędne jest także wzięcie pod uwagę aktualnych przepisów prawa unijnego oraz innych norm prawa międzynarodowego.

Postępowanie przed sądem administracyjnym

W przypadku, gdy organy administracji na szczeblu postępowania administracyjnego nie uwzględnią stanowiska strony, co najczęściej jest niestety spowodowane hierarchicznym układem struktury organów administracji, należy skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem administracyjnym. W tym zakresie kancelaria wspiera klientów, oferując następujące usługi:

 • analiza sprawy pod względem możliwości uzyskania korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia,
 • doradztwo w zakresie prawnym z uwagi na możliwość oraz podstawy wniesienia skargi do sądu administracyjnego,
 • profesjonalne przygotowanie skargi do sądu administracyjnego przy uwzględnieniu najnowszej wykładni przepisów oraz obowiązującego orzecznictwa,
 • analiza spraw toczących się postępowań sądowo-administracyjnych,
 • przygotowanie wniosków w ramach toczących się postępowań sądowo-administracyjnych (np. wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnej),
 • reprezentacja klienta w trakcie postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym,
 • przygotowanie skarg kasacyjnych i reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Mając na uwadze ciągle zmieniające się przepisy prawa administracyjnego, kancelaria oferuje także wsparcie w zakresie pojawiających się w toku bieżącej działalności problemów z wykładnią przepisów prawa administracyjnego. W tym zakresie oferujemy:

 • udzielanie porad prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego,
 • przygotowywanie pisemnych informacji prawnych,
 • w sprawach bardziej skomplikowanych – opracowywanie kompleksowych opinii prawnych.

Procedura współpracy

W przypadku wystąpienia potrzeby skorzystania z usług w zakresie spraw związanych z prawem administracyjnym, niezbędne jest w pierwszej kolejności określenie problemu oraz analiza sprawy na podstawie dostępnych dokumentów. Dopiero w następnym kroku można ocenić, jakie kroki należy podjąć w celu wyboru najlepszego możliwego scenariusza dla klienta.

Kancelaria oferuje także elastyczne formy wynagrodzenia, uzależnione w szczególności od rodzaju sprawy, jej wartości oraz koniecznego nakładu pracy.

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu.