Jedną ze specjalizacji kancelarii jest profesjonalne odzyskiwanie należności od nierzetelnych kontrahentów.

W powyższym zakresie kancelaria proponuje całkowitą obsługę procesu windykacyjnego, w skład czego wchodzą:

  • przedsądowe działania zmierzające do uzyskania płatności nieterminowego długu (wezwanie do zapłaty, postępowanie polubowne, negocjacje, porozumienia w sprawie spłaty zadłużnie),
  • występowanie na drogę sądową w celu uzyskania tytułu wykonawczego (przygotowanie pozwu, reprezentacja wierzyciela w postępowaniu sądowym),
  • obsługa procesu egzekucyjnego (przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji, nadzorowanie i reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym),
  • analiza procesów oraz obowiązujących u predsiębiorców umów, w tym stosowanych zabezpieczeń w celu minimalizacji ryzyka nieterminowych płatności oraz zwiększenia możliwości odzyskiwania przeterminowanych długów,


W ramach podejmowanych przez kancelarię kroków dokonywana jest analiza możliwości odzyskania należności, analiza stanu prawnego oraz prawnych możliwości odzyskania długu.

Proces odzyskiwania należności, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez klienta rozpoczyna się od analizy sprawy. Na tym etapie, jak zresztą podczas całego procesu odzyskiwania należności niezwykle istotny jest czas, ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że powodem braku zapłaty jest stopniowa utrata płynności finansowej, prowadząca w konsekwencji do stanu niewypłacalności dłużnika. W takim przypadku dłużnik może też rozpocząć działania zmierzające do ukrycia majątku. W każdym więc wypadku, ważne jest, by nie zwlekać z rozpoczęciem procesu windykacyjnego. Bywa, że kolejne przekładanie terminów płatności i odwlekanie przekazania sprawy na drogę profesjonalnej windykacji może w stopniu znaczącym zmniejszyć szanse na finalne odzyskanie należności.

Wysłane do dłużnika ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty jest dla dłużnika wyraźnym sygnałem, że wierzyciel nie zamierza dłużej tolerować zwłoki w zapłacie należności, stanowi ponadto ostrzeżenie, że w przypadku braku zapłaty sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Jeśli wierzyciel zleca odzyskanie należności naszej kancelarii, skierowanie sprawy do sądu następuje niezwłocznie, niejako automatycznie po upływie terminu płatności określonym w wezwaniu do zapłaty. Dłużnik musi się wtedy liczyć z tym, że poniesienie dodatkowe koszty związane z opłatą sądową oraz kosztami zastępstwa procesowego przez radcę prawnego. Jeśli ta perspektywa nie powoduje spłaty zadłużenia, następuje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Celem działania kancelarii na tym etapie jest możliwie najszybsze uzyskanie tytułu egzekucyjnego w postaci nakazu zapłaty. Jeśli to możliwe, dążymy do uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Możliwość uzyskania nakazu zapłaty w tym trybie uzależniona jest od tego, jakie dokumenty dostarczył nam zleceniodawca. Często na etapie zawierania umowy oraz współpracy gospodarczej z kontrahentem należy zatroszczyć się, by pozyskać dokumenty, które ułatwią prowadzenie sprawy w postępowaniu sądowym. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym ma tę zaletę, że poza tym, iż jego wydanie nie wymaga szczegółowej analizy sprawy oraz rozbudowanej dokumentacji, stanowi z mocy prawa tytuł zabezpieczenia. Oznacza to, że na podstawie tego nakazu, po jego uzyskaniu z sądu, wierzyciel może niemal natychmiast uzyskać zabezpieczenie na majątku dłużnika, np. zająć jego rachunki bankowe.

Jeśli uzyskanie nakazu zapłaty w trybie postępowania nakazowego okaże się niemożliwe, nakaz zapłaty zostanie wydany w postępowaniu upominawczym. Z punktu widzenia wierzyciela, niezwykle istotna jest jednak początkowa analiza sprawy, która pozwoli podjąć decyzję, który tryb postępowania będzie właściwy i najbardziej ekonomiczny zarówno pod względem kosztów jak też czasu koniecznego do uzyskania nakazu zapłaty.

Po "wygraniu" sprawy w sądzie, czyli po uzyskaniu nakazu zapłaty, dłużnik, czyli pozwany, będzie miał jeszcze dwa tygodnie czasu na wniesienie zarzutów bądź sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeśli tego nie uczyni, można przystąpić do skierowania sprawy do egzekucji komorniczej.

Kancelaria wspiera klientów także w trakcie czynności egzekucyjnych, m.in. poprzez pomoc przy wyborze komornika, przygotowanie wniosków egzkucyjnych, wsparcie merytoryczne, nadzorowanie procesu egzekucji oraz pomoc w czynnościach zmierzających do odnalezienia majątku dłużnika. W trakcie egzekucji może się okazać, że dłużnik zdołał zbyć majątek. Nie oznacza to jeszcze, że nie da się wyegzekwować należności. Dzięki określonym działaniom można w takim przypadku doprowadzić do uznania czynności prawnych dokonanych z pokrzydzeniem wierzycieli za bezskuteczne (w drodze tzw. skargi pauliańskiej) i np. doprowadzić do egzekucji z nieruchomości, którą wierzyciel przezornie podarował osobie bliskiej, kiedy zorientował się, że skierowano jego sprawę do windykacji.

Artykuły: