Kancelaria zajmuje się sporządzaniem profesjonalnych odwołań od decyzji wydanych w pierwszej instancji do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych na terenie całej Polski.

W celu skorzystania z usługi zapraszamy do kontaktu.

Samorządowe Kolegia Odwoławcze są organami wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. To do SKO przysługuje stronom postępowania administracyjnego odwołanie w przypadku, gdy są niezadowolone z decyzji. Choć najczęściej odwołania do SKO składane są od decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, to warto pamiętać, że są one organem wyższego stopnia wobec wszystkich organów jednostek samorządu terytorialnego, do których zaliczyć należy: organy gminy, powiatu, województwa, organy związków gmin, związków powiatów, starostę, marszałka województwa, kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, o ile organy te są właściwe do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Termin na złożenie odwołania do SKO wynosi 14 dni od doręczenia decyzji administracyjnej stronie. Przy czym warto mieć na uwadze w tym przypadku także szczególne przypadki, kiedy to termin jest liczony odmiennie, zawarte w przepisach szczególnych.

Kolegium działa na podstawie ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 570) oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W wielu sprawach jednak głównym aktem proceduralnym, na którym opiera swoją działalność kolegium jest także Ordynacja Podatkowa.

Jak wnieść odwołanie do SKO?

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tego organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Oznacza to, że jeśli decyzję wydał organ gminy, np. wójt albo prezydent, należy wnieść odwołanie do tego organu, a ten w następnej kolejności prześle je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W jaki sposób napisać odwołanie do SKO?

Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ drugiej instancji ma obowiązek ponownie rozpoznać sprawę administracyjną. Teoretycznie więc SKO powinno jeszcze raz pochylić się nad materiałem sprawy oraz dokonać oceny, czy decyzja wydana w pierwszej instancji jest prawidłowa. W tym zakresie wystarczyłoby wskazać w uzasadnieniu odwołania, że strona nie jest zadowolona z decyzji.

W praktyce jednak takie odwołanie miałoby niewielkie szanse powodzenia. Kolegium bada przede wszystkim te elementy, które zostały zasygnalizowane w odwołaniu przez skarżącego. Od prawidłowości sformułowania zarzutów zależy to, czy uda się doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia i uchylenia decyzji organu pierwszej instancji (np. prezydenta miasta). Uwaga ta jest tym bardziej aktualna, im bardziej skomplikowana jest dana sprawa administracyjna.

Zarzuty odwołania można podzielić na dwie grupy – dotyczące prawa materialnego oraz przepisów postępowania.

Zarzuty materialnoprawne

trudniejsze do sformułowania, ale trafne wskazanie istotnego naruszenia prawa materialnego jest najkrótszą drogą do uchylenia lub zmiany decyzji. Prawidłowe sformułowanie zarzutu naruszenia prawa materialnego, czyli takiego przepisu, który określa relacje dotyczące praw danego podmiotu, nie jest łatwe, gdyż wymaga szczegółowej znajomości przepisów prawa. Czasem jednak nawet to nie wystarczy i niezbędne jest uzyskanie wiedzy o praktyce orzeczniczej sądów administracyjnej w danej kwestii. Niejednokrotnie bowiem bywa tak, że przepis prawa jest niejednoznaczny i konieczne jest odwołanie się do jego interpretacji przez sądy. W przypadku, gdy orzecznictwo jest niejednoznaczne, warto wskazać w odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego te wyroki, w których znajduje się poparcie dla naszego stanowiska.

Kancelaria, sporządzając odwołania do SKO, korzysta z najnowszej bazy orzeczeń sądów administracyjnych oraz organów administracji, na bieżąco analizując setki tysięcy orzeczeń, spośród których część może zdecydować o pozytywnym rozstrzygnięciu sprawy.

Jeden zarzut wyraźnego naruszenia prawa materialnego powinien doprowadzić do uchylenia decyzji przez SKO, jednak jeśli uda się znaleźć kilka takich zarzutów, szansę na to poważnie wzrosną. W końcu należy wskazać, iż w coraz większej liczbie spraw administracyjnych znaczenie mają przepisy prawa unijnego. Formułując zarzuty materialnoprawne warto zatem sprawdzić, czy decyzja nie narusza przepisów któregoś z rozporządzeń unijnych, które regulują materię rozstrzyganej sprawy.

Zarzuty proceduralne

Drugą grupę zarzutów stanowią zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania administracyjnego. W zasadzie mogą to być głównie zarzuty naruszenia przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub Ordynacji Podatkowej, wyjątkowo innych przepisów o charakterze proceduralnym zawartych w ustawach szczegółowych.

Warto zauważyć, iż niemal w każdym postępowaniu administracyjnym, jeśli dobrze poszukać, można znaleźć uchybienia proceduralne w działaniu organu. Wynika to zwykle ze znacznego obciążenia pracy urzędników, którzy częstokroć nie są w stanie przeprowadzić perfekcyjnie każdego postępowania administracyjnego. Te różne drobne uchybienia można wskazać w odwołaniu do SKO, jednak trzeba pamiętać, że może to nie wystarczyć do uchylenia decyzji. Takim często podnoszonym zarzutem jest np. nierozstrzygnięcie wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności.

Tak naprawdę natomiast kluczowe jest wskazanie tego rodzaju naruszeń procedury administracyjnej, które mogły mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia. Oznacza to, że konstruując odwołanie do SKO należy nie tylko wskazać, który przepis procedury został naruszony, ale także szczegółowo przedstawić, w jaki sposób naruszenie przepisu miało wpływ na treść decyzji. Tylko, jeśli Kolegium uzna, że taki wpływ faktycznie wystąpił, może zadecydować o uchyleniu decyzji.

Jaką decyzję wyda SKO

Jeśli przedstawione zarzuty okażą się trafne, Kolegium wyda decyzję, w której uchyli zaskarżoną decyzję. Sprawa wróci do organu pierwszej instancji. Jeśli organ ponownie wyda decyzję nie po naszej myśli, będzie ją można drugi raz zaskarżyć do SKO. Kolegium może też jednak podjąć inne rozstrzygnięcie, tj. uchylić decyzję w części albo uchylić decyzję w całości i orzec co do istoty sprawy. Wiele zależeć tu będzie od tego, czy Kolegium uzna, że w sprawie należy przeprowadzić czynności wyjaśniające w znacznej części.

Postępowanie przed Kolegium

Zasadą jest, że orzeczenia kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Kolegium orzeka w składzie trzyosobowym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes lub etatowy członek kolegium. Warto też zaznaczyć, że SKO jest uprawnione do żądania niezbędnych dla wydania orzeczenia informacji i dokumentów dotyczących działalności organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do wglądu w dokumentację związaną z załatwieniem spraw.

Najczęstsze odwołania do SKO

Zakres spraw powierzonych samorządom terytorialnym jest bardzo szeroki. Można jednak wyróżnić grupy tematyczne, których najczęściej dotyczą sprawy przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Do takich spraw zaliczyć można:

 • sprawy dotyczące nieruchomości w szczególności zagospodarowania przestrzennego (np. odwołania od decyzji w sprawie warunków zabudowy),
 • sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody,
 • sprawy dotyczące zagadnień związanych z drogami publicznymi,
 • sprawy związane z działalnością gospodarczą,
 • sprawy dotyczące podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej itp.,
 • sprawy dotyczące pomocy społecznej,
 • sprawy dotyczące dodatków mieszkaniowych,
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • odwołania od decyzji z zakresu prawa wodnego,
 • sprawy dotyczące rolnictwa i leśnictwa,
 • sprawy dotyczące zagadnień związanych z drogami publicznymi,
 • sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej,
 • sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej.

Sporządzanie odwołania do SKO przez radcę prawnego

Jak widać, opracowując odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy pamiętać o wielu istotnych kwestiach, które wpływają na skuteczność wniesionego odwołanie.

Kancelaria oferuje pomoc w tym zakresie, zarówno w przygotowaniu samego odwołania, jak też oferując kompleksową reprezentację w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Dzięki nowoczesnym technologiom, jesteśmy w stanie występować przez samorządowymi kolegiami odwoławczymi na terytorium całej Polski.

W przypadku zamiaru złożenia odwołania, prosimy o kontakt. Warto pamiętać, iż z uwagi na dość krótki termin na wniesienie odwołania, im szybciej zapoznamy się ze sprawą, tym lepiej możemy się przygotować do sformułowania zarzutów i wniosków pisma.